Tuesday, September 16, 2008

大跌

今天大插, 意料中事, 套戲開畫前已經備好凳仔. 最後埋單, 跌1000點, 且痛且快.可惜HSBC跌得太少, 的大戶唔知點做野?

No comments:

Post a Comment