Wednesday, September 10, 2008

一千萬 元倉(2) -- 投資策略 , 複式再投資

有人問我, 你點樣由一百萬變成一千萬. 仲要目標係三年內.

咁我就講下我其中的理論, "複式再投資". 即係="複利". 咁要由一百萬 變成一千萬要幾耐? 要做幾多次買賣先會有一千萬
show 個表比你睇就最容易明, 請看表一.一百萬本金, 每次買入賣出有10% 回報, 24次買賣之係就有 接近一千萬, 係咪好神奇!
你看由一百萬變二百萬要做 8 達次買賣, 二百萬 變三百萬 只要 4次買賣, 跟住上去, 約每兩次買賣就多一百萬.
仲有, 你會話邊有次次都有10% 回報, 所以一次回報可以break開幾次, 例如 分3小次, 每小次 3.3% 回報都可以, 或者分4, 每次2.5%回報, 咁樣睇係咪容易的!
所以要幾耐才達成, 就要睇下你的食唔食到個浪.
選股原則和買入時機, 就成功在先講啦. 向一千萬前進!!!


No comments:

Post a Comment