Tuesday, May 26, 2009

一千萬 元倉(14) $2.50M

182 呢幾日又升! 現時股票倉脹面數. 到今天去到2百50萬, 超過 2007年10月的脹面高峰(2百20萬). 短短一季裡面上升了150%, 勁!  所以幾時都要有貨在手, 只要EQ夠就得.

                 股數      市價            共值
002         10,500  @51.55      $541,275.00
182    2,310,000  @0.83     $1,917,300.00
                              cash           $ 48,355.81
------------------------------------------------------------
                            Total        $2,506,930.81

Tuesday, May 19, 2009

一千萬 元倉(13) $2.00M

182 越升越有! 回顧一下股票倉脹面數. 今天突破2百萬, 接近 2007年10月的脹面高峰.  2007年10月時脹面值為2.2百萬.

                 股數      市價            共值
002         10,500  @52.1        $547,050.00
182    2,310,000  @0.61     $1,409,100.00
                              cash             $ 48,355.81
------------------------------------------------------------
                               Total        $2,004,505.81  

Thursday, May 14, 2009

一千萬 元倉(12) $1.83M

回顧一下股票倉脹面數.

                 股數      市價            共值
002         10,500  @51.7        $542,850.00
182    2,310,000  @0.54     $1,247,400.00
cash 15,688 + 32,667.81 = $     48,355.81
--------------------------------------------------
                               Total     $1,838,605.81  

Friday, May 8, 2009

一千萬 元倉(11)

今天賣出A50, 50,000 股, @11.54, 拿回$575,794.07. 實現淨利潤約$74,099.07 (約+15%)

跟住買入002, 10,500 股, @51.55, 用了$543,116.26

cash 多了 $32,667.81

Wednesday, May 6, 2009

一千萬 元倉(10) $1.52M

今天中國風電大發神威! 升22% , 收報0.415, 現時一千萬倉脹面值為1.5百萬. 由最低時的市值0.9X百萬回升了約50%, 回到2萬點時期我放晒所有股票的市值1.5M! 估唔到咁快見家鄉!

                                  股數        收市價         總值
0182       中國風電   2,310,000    $0.415   $933,750
2823  A50中國基金       50,000  $11.56     $578,000
cash                                                               $ 15,688
--------------------------------------------------------
                                                   Total:      $1,527,438