Wednesday, July 29, 2009

一千萬 元倉(22) $3.13M

呢幾日, 恆生忽然大升, 由我買入時的$108.6 升到今的$124.3, 和味!  約為 $290,000脹面利潤. 多過我一年人工!!! 下週公佈業績, 沒有美國業務的銀行, 希望會有好的業績.

現時倉肉內有:
                           股數      市價              約值
0011  恆生    19,000   @$124.3   $2,361,700.00
0054  合和      2,500   @$24.40        $61,000.00
1398  工行  115,000    @ $5.57      $640,440.00

cash                                                    $68,624.21
----------------------------------------------------------------------
                                        合共      $3,131,774.21

一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬

Thursday, July 9, 2009

一千萬 元倉(21) $2.82M

買入2,500股 合和 0054 @24.55. 用了現金約$61,605.28

現時倉肉內有:
                           股數       買入價              約值
0011  恆生    19,000   @$108.6   $2,063,400.00
0054  合和      2,500   @$24.55        $61,375.00
1398  工行  115,000    @ $5.47      $629,050.00

cash                         $130,229.49
cash 滅少                 -$61,605.28 =    $68,624.21
----------------------------------------------------------------------
                                      合共約     $2,822,449.21

一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬 一千萬