Tuesday, September 23, 2008

插 759點

舊計劃中在 2萬點樓上, 已經放晒所有股票, 上次兩日共升2700, 跟本唔會追入, 又因為所有資金都用在新計劃買入了002.

到現在
002 仍然有利潤, (已錯過了一次賣出機會), 睇來唔買住63保都係正確的, 應該話, 個市仲未見底!

No comments:

Post a Comment