Thursday, May 13, 2010

如果005大跌?

如果005大跌, 咁樣我會好開心, 因為以股代息的換股價低左, 可以換多幾股到幾十股. 到遲的股價回我時就發la.

如果005大升, 咁樣我會好開心, 因為我的資產上漲, 到合理水平我就放la.

如果005唔多跌又唔升..........悶死........

No comments:

Post a Comment