Wednesday, January 31, 2018

一千萬 元倉 (149)

一千萬 元倉 (149)

股息

2018-01-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773

2018-01-29 CM 股息 US$71.6 ~HK$558

2018-01-30 NRZ  股息 US$322.5 ~HK$2,515

Buy

2018-01-03 520 shares NRZ @US$17.62

Tuesday, January 2, 2018

一千萬 元倉 (148) 2017 Dec 31 結 11.8M

一千萬 元倉 (148) 2017 Dec 31 結 11.8M
US Portfolio
                         market          total
               share   price
AGNC    3,400   20.19       US$68,646.00
HSBC    2,387   51.65     US$122,823.70
CM             80    97.41         US$7,792.80
VIG           100  102.03       US$10,203.00
VNQ         194    82.81       US$16,065.14
TROW     136  103.28       US$14,046.08
NRZ          645    17.88       US$11,532.60
TSLA            9   311.35        US$2,802.15
Cash                                   US$15,500.00
----------------------------------------------------------------------------
Total                                  US$269,411.47   ~ HK$2,101,409


HK Portfolio
                                      market          total
                          share     price
0005 匯豐       20,000   80.00     HK$1,600,000.00
0034 九建     400,000     8.28     HK$3,312,000.00
0939 建行         7,000     7.19          HK$50,330.00
1270 朗廷     110,000     3.41        HK$375,100.00
1881 富豪     500,000     2.39     HK$1,195,000.00
2778 冠君     182,000     5.69     HK$1,035,580.00
2888 渣打     20,000     81.30     HK$1,626,000.00
Cash                                                 HK$550,000.00
----------------------------------------------------------------------------
總額:                                            HK$9,736,100.00


                                 US + HK = HK$11,837,509.00

Sunday, December 31, 2017

一千萬 元倉 (147)

一千萬 元倉 (147)

股息

2017-12-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773

2017-12-13 0034 股息 HK$87,560

2017-12-27 VIG 股息 US$54.61 ~HK$425

2017-12-27 VNQ 股息 US$245.14 ~HK$1,912

2017-12-27 TROW 股息 US$77.52 ~HK$604

Thursday, November 30, 2017

一千萬 元倉 (146)

一千萬 元倉 (146)

股息

2017-11-22 HSBC 股息 US$1,193.50 ~HK$9,309.3

2017-11-22 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773

2017-11-22 0005 股息 HK$15,596.90

Monday, October 30, 2017

一千萬 元倉 (145)

一千萬 元倉 (145)

股息

2017-10-03 1270 HK$11,273.35

2017-10-06 2778 HK$21,205.64

2017-10-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773

2017-10-27 NRZ 股息 US$322.50 ~HK$2,515.5

2017-10-27 CM 股息 US$68.63 ~HK$535


Saturday, September 30, 2017

一千萬 元倉 (144)


一千萬 元倉 (144)

股息

2017-09-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773

2017-09-20 HSBC ADR  股息 US$1,193.5 ~HK$9,309

2017-09-21 HSBC  股息 HK$1,532.56

2017-09-25 VIG  股息 US$43 ~HK$335

2017-09-27 VNQ  股息 US$165.68 ~HK$1,292

2017-09-28 TROW  股息 US$77.52 ~HK$604

2017-09-29 1881 股息 HK$36,815

Sunday, September 24, 2017

末來回收股息 中秋快樂

                                       
                             每股全
                 股數    年股息(美金)       合共
AGNC     3,400        2.16                7,344.00
HSBC      2,297        2.55                5,857.35
CM               80        5.08                   406.40
VIG            100        1.913                 191.30
VNQ           194        3.689                 715.66
TROW        136        2.22                     75.12
TSLA             9         0                           0
NRZ            565   2.0                        1130.00
----------------------------------------------------------------------------
Total                                        US$15,719.33   ~ HK$122,614


HK Portfolio
                                       
                                      每股全
                          股數    年股息(港元)       合共                  
0005 匯豐       20,000       3.978               79,560
0034 九建     400,000       0.61               244,000
0939 建行         7,000       0.278                 1,946
1270 朗廷     110,000       0.24                 26,400
1881 富豪     500,000       0.154               77,000
2778 冠君     182,000       0.23                 41,860
-------------------------------------------------------------------------------
Total                                                HK$470,766


                US + HK dividend total =  HK$593,380


每月股息 = $49,448

每週股息 = $11,411

每日股息 = $1,625


一年容易又中秋.  對住呢個資產組合同未來股息,  食個月餅, 飲杯汽水,  人生樂也!!!

祝各位中秋節快樂! 早日財務白由!